Oddlužení vs. exekuce: 5 nejčastějších mýtů a rizika, o kterých se nemluví.

Komu prospějí a komu ne, posuďte sami.

Oddlužení (insolvence, osobní bankrot) bohužel neřeší všechny problémy s exekucí a exekutory, jak je často mylně vykládáno. Tento článek uvádí na pravou míru 5 nejčastějších mýtů ohledně exekuce a oddlužení.

Odkazy na zákony související s textem naleznete na konci článku. Chcete-li mít ohledně vaší konkrétní situace absolutní jistotu, anebo potřebujete poradit, kontaktujte nás! Stačí vyplnit kontaktní formulář a zdarma vám poskytneme 30minutovou konzultaci po telefonu, stejně jako první hodinu osobní konzultace.

Mýtus první: Jsem v oddlužení, a tudíž exekutor na mně, ani na mé blízké teď nemůže.

Exekutor bohužel může po celou dobu oddlužení provádět tzv. zajišťovací úkony. Mezi ně patří nejen zástavní právo k nemovitostem nebo zablokování bankovního účtu, ale také zajištění movitých věcí. Vykonavatel exekutora může po celou dobu oddlužení provádět soupis movitých věcí na všech místech pobytu dlužníka. Děje se tak i přesto, že takto zajištěné věci nemůže exekutor v době oddlužení zpeněžit. Proč tomu tak je, se dočtete v závěru tohoto článku.

Mýtus druhý: Insolvenční správce nemůže sáhnout na můj majetek.

Opak je pravdou, po novelizaci zákona z roku 2019 insolvenční správce může sáhnouti na Váš majetek. A to proto, že oddlužení se provádí kombinací splátkového kalendáře a zpeněžením majetkové podstaty, kam může spadat i některé vybavení domácnosti. V praxi se to děje výjimečně, a to obvykle při zjištění, že obydlí nebo jeho vybavení je nadlimitní.

Mýtus třetí: Po oddlužení se již žádné exekuce obávat nemusím.

Exekuce po oddlužení může nastat i ze závazků vzniklých v době oddlužení, které z různých důvodů nebyly uplatněny. Často i sami exekutoři uplatňují úhradu různých svých úkonů až po skončení oddlužení.

Existují také závazky, od kterých ani oddlužení neosvobodí. Po skončení oddlužení je tak opět možné prodávat majetek, o kterém se exekutor domnívá, že patří dlužníkovi (majetek nevyloučený z exekuce).

Mýtus čtvrtý: Rozhodnutí soudu o oddlužení je nevratné.

Pokud vyjde najevo porušení podmínek oddlužení, může soud usnesení o oddlužení zrušit, a to až do 3 let po oddlužení. Dluh se tím ještě navýší o úroky z prodlení třeba i za celých 8 let.

Mýtus pátý: Stačí splácet a plnit podmínky dané soudem, a na konci lhůty budu oddlužen.

Je několik reálných situací, kdy nakonec k oddlužení (tedy osvobození dlužníka od jeho závazků) nedojde. Dlužník má totiž v oddlužení celou řadu povinností i omezení.

Například je po celou dobu povinen přiznat jakoukoliv změnu svých poměrů: od změny adresy trvalého pobytu nebo stavu přes změnu zaměstnání i příjmu, obdržení dědictví či daru až po výtěžek z prodeje jakékoliv (byť i nepatrné) věci.

Povinné je i poslat každý, byť minimální výdělek insolvenčnímu správci coby mimořádnou splátku.

Existují případy, kdy stačilo upozornění věřitele, případně bývalého partnera, a věc skončila u insolvenčního soudu rozhodnutím o zrušení oddlužení pro porušení podmínek, a to až do 3 let poté, co byl dlužník již oddlužen.

Dalším důvodem ke zrušení oddlužení je například nový peněžitý závazek více než 30 dnů po splatnosti (může se jednat i o účet za telefon nebo pokutu za nesprávné parkování), nebo prodlení s odměnou insolvenčnímu správci déle než 3 měsíce.

Citace z Insolvenčního zákona

** § 416

(1) Osvobození podle § 414 se nedotýká peněžitého trestu nebo jiné majetkové sankce, která byla dlužníku uložena v trestním řízení pro úmyslný trestný čin, pohledávek na náhradu škody způsobené úmyslným porušením právní povinnosti a dále pohledávek věřitelů na výživném ze zákona a pohledávek věřitelů na náhradu škody způsobené na zdraví.

*** § 417

(1) Osvobození podle § 414 insolvenční soud dlužníku odejme, jestliže na základě návrhu podaného některým z dotčených věřitelů do 3 let od jeho pravomocného přiznání vyjde najevo, že ke schválení oddlužení nebo k přiznání osvobození došlo na základě podvodného jednání dlužníka, anebo že dlužník poskytl zvláštní výhody některým věřitelům; to neplatí, jestliže věřitel, který návrh podal, mohl takovou námitku uplatnit před rozhodnutím o přiznání osvobození dlužníku.

(2) Přiznané osvobození zaniká, byl-li dlužník do 3 let od právní moci rozhodnutí o něm pravomocně odsouzen za úmyslný trestný čin, kterým podstatně ovlivnil schválení nebo provedení oddlužení anebo přiznání osvobození, případně kterým jinak poškodil věřitele.

**** § 418 / Zrušení schváleného oddlužení

(1) Insolvenční soud schválené oddlužení zruší a současně rozhodne o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem, jestliže

a) dlužník neplní podstatné povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení, nebo

b) v důsledku zaviněného jednání vznikl dlužníku po schválení oddlužení peněžitý závazek po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti, nebo

c) dlužník není v důsledku okolností, které zavinil, po dobu delší než 3 měsíce schopen splácet v plné výši ani pohledávky podle § 395 odst. 1 písm. b), jestliže vznikly po rozhodnutí o úpadku, anebo

Díl 2. „Jak oddlužení souvisí s mobiliární exekucí blízkých“ 

Pokud se v této rozsáhlé a komplikované problematice neorientujete,  nechte si vaše konkrétní okolnosti analyzovat a  vysvětlit na bezplatné telefonické konzultaci. 

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů

 • Vzory smluv ke stažení ZDARMA

  Stáhněte si ZDARMA vzory smluv, které vám budou nápomocny při řešení těchto právních úkonů:

  Návrh na zastavení exekuce

  Návrh na částečné zastavení exekuce

  Návrh na odklad exekuce

  Návrh na vyškrtnutí věcí ze soupisu majetku