Co nesmí exekutor sepsat při mobiliární exekuci?

Co může – nesmí exekutor zabavit

Dalším častým dotazem je, co může a co nesmí exekutor zabavit a i zde panuje celá řada omylů a mýtů, proto jsme připravili komentář k zákonu, připravený na základě mnoha tisíců dotazů a zkušeností za dobu 6 let. 

Zákon č. 99/1963 Sb. Občanský soudní řád 

§ 322

(1) Z věcí, které jsou ve vlastnictví povinného nebo ve společném jmění povinného a jeho manžela, se nemůže týkat výkon rozhodnutí těch, které povinný nezbytně potřebujek uspokojování hmotných potřeb svých a své rodiny nebo k plnění svých pracovních úkolů, jakož i jiných věcí, jejichž prodej by byl v rozporu s dobrými mravy a jejichž počet a hodnota odpovídá obvyklým majetkovým poměrům.

Komentář z praxe: 

 Klíčové jsou jaksi nespecifikovatelné pojmy „obvyklé poměry“,  „nezbytně potřebuje“ a „dobré mravy“. Tyto pojmy si proto vykládá každá strana jinak. Logické sice je, že dítě potřebuje kolo, nebo jiné sportovní vybavení, často i tablet jako povinnou školní pomůcku nebo X-box jako hračku. Obvyklá je i televize, ze které jste povinni platit koncesionářské poplatky,  obvykle mají lidé věci ve skříních či komodách a ne v krabicích na zemi. Obvykle vysávají třeba starým luxem, že na údržbu domu potřebují nějaké nářadí, sekačku na trávu (ne kosu) atd. A co je v rozporu s „dobrými mravy“ netušil snad ani ten, kdo ten zákon psal, proto není ani náznak, co by tím mohlo být myšleno, ale hezky to v zákoně vypadá. V praxi proto záleží jen na výkladu vykonavatele a exekutora a ti vám „obvykle“ nenechají nic nad rámec věcí výslovně uvedených v odstavci (2) b) níže.  Dále se také dočtete, proč ani u těchto věcí není žádná jistota, že je exekutor nepojme do soupisu. 

(2) Z výkonu rozhodnutí jsou vyloučeny zejména tyto věci ve vlastnictví povinného nebo ve společném jmění povinného a jeho manžela:

a) běžné oděvní součásti, včetně prádla a obuvi,

b) obvyklé vybavení domácnosti, zejména lůžko, stůl, židle, kuchyňská linka, kuchyňské nářadí a nádobí, lednička, sporák, vařič, pračka, vytápěcí těleso, palivo, přikrývka a ložní prádlo, pokud hodnota takové věci zjevně nepřesahuje cenu obvyklého vybavení domácnosti,

Komentář z praxe: 

– Opět zde máme  „oblíbené“ slovíčko „obvyklé“, protože co je obvyklé určuje exekutor, nikoli povinný nebo jeho blízký, u kterého povinný třeba jen z nouze přebývá, který je výkonem exekutorské pravomoci u sebe doba také dotčen. Exekutor proto „obvykle“ což znamená téměř vždy nenechá víc než je taxativně vyjmenováno. Naopak, stačí aby exekutor nabyl dojmu, že vaše nová pračka má více funkcí než je „obvyklé“, nebo lednice vypadá designově a tudiž „neobvykle“ zabaví Vám i tyto věci, protože to podle něj „zjevně přesahuje cenu obvyklou“.  Nikde však není stanoveno, co je cena obvyklá za lednici či pračku, natož co je „zjevný přesah ceny obvyklé“.  Když si budete stěžovat, vykonavatel pouze pokrčí rameny a řekne, že není znalec, aby to na místě poznal. 

c) studijní a náboženská literatura, školní potřeby a dětské hračky,

Komentář z praxe:

– Dětské hračky nepatrné hodnoty nechají, ale nikoli, notebook, či tablet do školy, x-box, elektrické hračky, kolo, lyže apod. To prý není jisté, že patří dítěti a navíc to není pro dítě nezbytné.

d) snubní prsten, písemnosti osobní povahy, obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy týkající se povinného nebo členů jeho rodiny a nosiče dat těchto záznamů, pokud nelze takové záznamy přenést na jiný nosič dat, a jiné předměty podobné povahy,

e) zdravotnické potřeby a jiné věci, které povinný nebo člen jeho domácnosti potřebuje vzhledem ke své nemoci nebo tělesné vadě,

f) hotové peníze do částky odpovídající dvojnásobku životního minima jednotlivce podle zvláštního právního předpisu80c),

g) zvířata, u nichž hospodářský efekt není hlavním účelem chovu a která slouží člověku jako jeho společník.

(3) Je-li povinný podnikatelem, nemůže se výkon rozhodnutí týkat těch věcí z jeho vlastnictví, které nezbytně nutně potřebuje k výkonu své podnikatelské činnosti; to neplatí, vázne-li na těchto věcech zástavní právo a jde-li o vymožení pohledávky oprávněného, která je tímto zástavním právem zajištěna.

Komentář z praxe: 

– Je-li povinný podnikatelem, tak z praxe jeden konkrétní případ za všechny podobné.

Živnostník, který se dostal do dluhové spirály, kdy mu nezaplatili odběratelé služeb splácel  5 exekucí, celkem 20 tis. měsíčně a to hlavně díky tomu, že s manželkou založili nový eshop a vydělával si jako OSVČ. Po cca 6 měsících však jeho domácnost bez upozornění předem navštívili vykonavatelé s tím, že chtějí 100 tisíc ihned, jinak provedou mobiliární exekuci domu i přilehlých prostor. Jelikož 100 tisíc neměl a neměl si ani kde půjčit, tak do soupisu pojali nejen veškeré vybavení jejich domácnosti, ale také vybavení domácnosti rodičů z jiného podlaží. (vesměs staré věci přes 40 let)  Dále dva notebooky, jeden manželky s účetnictvím a manželův s administrací a správou objednávek internetového eshopu. Krom toho byly sepsány i uskladněné movité věci z eshopu určené k rozvozu zákazníkovi a to i přesto, že byly předloženy faktury dodavatele.  Exekutorský vykonavatel uvedl, že nejsou na místě povinni nic vyhodnocovat, že rodiče mají právo požádat o vyškrtnutí ze soupisu, případně vylučovací žalobu a v následném řízení požadovat nápravu. Aby toho nebylo málo, tak zajistili také starý Ford tranzit v hodnotě cca 40 tisíc korun, kterým zboží rozváželi zákazníkům. Manželé argumentovali tím, že vozidlo také potřebují k výkonu své podnikatelské činnosti na rozvoz a montáž zboží. Dostalo se jim odpovědi, že sice ano, avšak pouze v nezbytné míře.  Což znamená, že si na rozvoz zboží mohou najmout jinou firmu, takže auto není třeba a může se vydražit.   

(4) Z výkonu rozhodnutí jsou vyloučeny technické prostředky, na nichž se podle zvláštního právního předpisu 86a) vede evidence investičních nástrojů nebo se uchovávají dokumenty týkající se údajů v této evidenci, a dále technické prostředky sloužící k poskytování údajů o vlastnících investičních nástrojů podle zvláštního právního předpisu86b).

(5) Z výkonu rozhodnutí jsou vyloučeny věci, které povinný nabyl jako substituční jmění. To neplatí, má-li povinný právo s věcí volně nakládat nebo jde-li o výkon rozhodnutí, kterým jsou vymáhány zůstavitelovy dluhy nebo dluhy související s nutnou správou věcí nabytých jako substituční jmění.

(6) Ustanovení odstavců 1 a 4 platí též na věci, jejichž je povinný spoluvlastníkem.

(7) Odstavce 1 až 6 se na návrh oprávněného nepoužijí, jde-li o věci, které povinný, který úmyslným trestným činem způsobil škodu, nabyl z majetkového prospěchu získaného tímto trestným činem, je-li oprávněným poškozený z tohoto trestného činu. V usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí soud podle tvrzení oprávněného uvede věci, na které se podle věty první nepoužijí odstavce 1 až 6.

Závěrem

Začínáme opět tím, že dluhy se mají platit.  Ale co když se to nepodaří, třeba i ne vlastním zaviněním? Podraz společníka, jednoho z manželů, kamaráda, podvod, druhotná platební neschopnost, naivita apod. ? A co blízcí dlužníka, kteří často o dluzích ani nevědí, nebo za ně platili dokud měli z čeho? 

Exekutorů je potřeba, avšak i průběh exekuce by měl být kultivovaný, na úrovni západní vyspělé civilizace ke které se hrdě hlásíme, s jasnými a nezneužitelnými pravidly.  I dlužník (povinný) a jeho rodina by měli mít právo na důstojný život. 

Mobiliární exekuce tak jak dodnes probíhají považujeme za „nástroj“ ponižující lidskou důstojnost nejen u dlužníka samotného. Tímto způsobem exekutoři výrazně zasahují do práv občanů často i na místech, kde se povinný byť jen občasně vyskytuje, čímž porušují právo na nedotknutelnost obydlí způsobem zvlášť hrubým a nedůstojným. Nejen dlužník, ale i jeho rodina (nejčastěji rodiče, děti, přítel, přítelkyně) jsou  při mobiliárních exekucích vydíráni a samotný průběh je pro všechny zůčastněné (často i dětí) psychicky náročný a ponižující. Musí strpět jednání exekutora ve svých domovech kdykoli mezi 6 – 22 hodinou vč. víkendů a svátků, bez ohledu na to, zda jsou nezletilý nebo vážně nemocní. Jsou povinni vše strpět, vč. odnášení svých věcí, avšak právo mají pouze jediné a to až následně prokazovat vlastnictví ke každé jedné věci sepsané exekutorem.

„Právo“ nedlužících blízkých dlužníka prokazovat vlastnictví  ke všem svým věcem ve svém vlastním domě – bytě, není skutečným právem majitele věcí. 

Je na zákonodárcích, aby tuto zjevnou absenci práva co nejdříve napravili, na novinářích, aby do té doby o tomto nešvaru navzdory lobby psali.  

Záleží také na exekutorech, aby ti rozumnější sami iniciovali lepší zákony, normy a férovější pravidla, kde by prosperita, nebo přežití jejich úřadu nezáviselo na jakémsi „predátorství“.  Aby vrátili své profesi prestiž.

Záleží také na lidech, aby alespoň vzájemně sdíleli informace a odkazy poukazující na tuto problematiku. Do té doby nezbývá, než aktivní přístup každého za využítí služeb a zkušeností renomovaných poradenských společností s dobrými právníky specializujících se konkrétně na tuto oblast. 

V případě zájmu o analýzu rizik a vypracování konceptu zabezpečení vyplňte kontaktní formulář níže. Telefonické i úvodní konzultace pro nedlužící blízké dlužníka jsou zdarma, cena je stanovena podle okolností případu. Pro matky samoživitelky, seniory a klienty ve finanční tísni se snažíme nabídbout specifické a dostupnější podmínky. 

Další naše články k tématu najdete nahoře v menu „Články“ a odkaz přes tlačítko níže.

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů

 • Vzory smluv ke stažení ZDARMA

  Stáhněte si ZDARMA vzory smluv, které vám budou nápomocny při řešení těchto právních úkonů:

  Návrh na zastavení exekuce

  Návrh na částečné zastavení exekuce

  Návrh na odklad exekuce

  Návrh na vyškrtnutí věcí ze soupisu majetku