Mýty a fakta

Co je mobiliární exekuce a co vás před exekucí doma neochrání?

11 mýtů o ochraně majetku blízkých dlužníka před mobiliární exekucí

Na pochopení této problematiky  vám stačí 4 minuty soustředění se.

V ČR je až 80% exekucí nevymahatelných a v konkurenčním boji se proto exekutoři zaměřují stále více na tzv. mobiliární exekuce. Mobiliární exekuca následně udělá i z nevymahatelných pohledávek vymahatelné. Problém je, že to zaplatí obvykle někdo z dlužníkova okolí a né zcela dobrovolně. Často dochází k tomu, že se pak sám zadluží, jen aby ochránil svůj vlastní majetek. 

Mobiliární exekuce v domovech blízkých dlužníka, často rodičů, dětí, přítele, či přítelkyně jsou ponižující a velmi často spojeny s řízeným psychickým nátlakem na hranicí útisku, či vydírání.

Tyto způsoby vymáhání dluhu, byť jsou velmi účinné, tak vážnou měrou poškozují nejen práva nedlužících občanů, ale i exekutorský stav, instituci zcela jistě potřebnou.

Bohužel politici i média jsou v oblasti, která výrazným způsobem zasahuje do nedotknutelnosti obydlí nedlužících spíše zdrženlivá a i změny v zákonech jsou spíše optické, než funkční. 

Pokud jste sami v exekuci, nebo dluží někdo z vašeho okolí, měli byste si určitě najít chvilku času a seznámit s problematikou mobiliárních exekucí a to i v dalších článcích. Může vám to ušetřit mnoho nepříjemností, času, nervů i peněz. 

Exekutoři profitují právě z toho, že dlužník, ani jeho blízcí nevědí co jim hrozí, jaká mají práva a jak účinně ochránit svůj majetek.  Proti Vás nyní seznámíme s těmi nejčastějšími mýty.

Mýtus č. 1) Stačí si sepsat čestné prohlášení se soupisem majetku a ověřit jej u notáře a exekutor mi nic nevezme.

Není to pravda. Z praxe však neznáme jediný případ, kdy by toto mělo zastavit průběh mobiliární exekuce u blízkých povinného. Exekutor má ze zákona na základě tzv. vyvratitelné právní domněnky prokázáno, že vše na adrese, kde povinný (byť jen občasně) přebývá, je jeho majetkem. Exekutor tedy nemusí nic dokazovat. Naopak osoba dotčená neoprávněnou exekucí musí prokázat vlastnictví a nikoli pouze prohlašovat vlastnictví k majetku.  Čestné prohlášení o vlastnictví věci tedy pochopitelně nemůže obstát jako průkazný doklad o nabytí. Velmi často nedojde k vyloučení věcí z exekuce ani na základě svědectví osob před soudem. 

Mýtus č. 2) Zavolám policii a ta mi pomůže, exekutor nesmí vstoupit do bytu bez přítomnosti policie.

Ani jedno. Policie není oprávněna usměrňovat exekutora v jeho práci, či pravomocech. Exekutor může vstoupit, nebo si sjednat přístup do všech prostor, kde přebývá povinný a to i bez souhlasu vlastníka a také bez policie, což se v naprosté většině případů také děje. Často se tak děje jen na základě indícií exekutora, či spíše záminek k výskytu dlužníka. Paradoxně policie  sama bez exekutora, případně bez vašeho souhlasu, nebo bez soudního příkazu do vašeho obydlí vstoupit nesmí.

Mýtus č. 3) Exekutora musím vpustit do bytu a nechat se legitimovat.

Ani jedno, ani druhé. Není vaší povinností vpouštět exekutora, či vykonavatele do svého bytu, ani mu ukazovat svůj OP.
V tom smyslu, že žádná sankce za to nehrozí a to ani v případě povinného, natož pro jeho blízké. Je však pravdou, že exekutor si poté i přesto může sjednat přístup sám a to i bez vašeho souhlasu, či soudního rozhodnutí. Vykonavatelé soudního exekutora si práci usnadňují například i tím, že se vydávají nejdříve za pracovníky plynáren, nebo za poštovní doručovatele. Legitimují se až po otevření bytu, či domu poté co se doslova natlačí dovnitř. Tím po momentu překvapení získají okamžitou kontrolu nad veškerým majetkem v celé nemovitosti, bez ohledu na to, kolik dalších nedlužících lidí nemovitost obývá.

Mýtus č. 4) Byt mám v nájmu a inventář je uvedený v nájemní smlouvě s majitelem bytu, takže to exekutor nemůže zabavit.

I v tomto případě platí, že vlastník věcí, který je exekucí dotčen má pouze právo žádat o vyškrtnutí ze soupisu. O tomto právu vlastníka však rozhoduje právě ten exekutor, který věci zabavil a to usnesením. Teprve po jeho zamítnutí se může vlastník věcí obrátit na příslušný soud s Žalobou o vyloučení věcí z exekuce. Pokud u soudu neuspěje, zaplatí navíc náklady svého právního zastoupení, soud i náklady protistrany, což může být o dost víc než o kolik přišel.

Mýtus č. 5) Povinný má s námi sepsanou řádnou nájemní smlouvu, platí nájem přes účet, takže exekutoři můžou jen do prostor, které obývá povinný (např. podkroví)

Exekutor, jak již bylo napsáno, může všude tam, kde se povinný (byť přechodně) zdržuje, nebo přebývá, tedy na konkrétní adresu, č.p. do všech prostor. Smlouvy mezi příbuznými nenahrazují doklady o nabytí a navíc jsou vyhodnoceny jako účelové a proto rovněž exekutora ve vašem domově nezastaví a nic mu nebrání pojmout všechny věci do soupisu a vy máte pouze právo dokazovat, že jsou věci vaše, což je většinou nemožné. 

Mýtus č. 6) Povinný je odhlášen z trvalého pobytu, máme i potvrzení, takže k nám exekutor už nemůže do bytu a zabavovat naše věci.

Ke vstupu exekutora do prostor není třeba trvalého pobytu, stačí i občasné přebývání povinného, přesměrovaná pošta, nahlášení u lékaře kvůli nemocenské, šetření vykonavatelů podle adres blízkých z výpisu v evidenci obyvatel a následné potvrzení sousedem, udání bývalé manželky, nebo poznatek od věřitele atd. Řadu informací a indícií zjistí exekutor již od stolu, viz náš článek "Co všechno si exekutor o Vás může zjistit". 

Mýtus č. 7) Už jsem to vyřešil a dohodnul s exekutorem na splátkách, ten slíbil, že nepřijde k rodičům, kde občas přebývám, takže exekuce u nich už nehrozí.

Nemusí, ale může a často se tak i děje. Proč? 

Exekutor je podle ustanovení § 46 odst 1 Exekutorského řádu povinen postupovat u vymáhání rychle a účelně, tedy všemi dostupnými prostředky, vč. mobiliární exekuce, čímž to i sami odůvodňují. Je otázkou zda platíte dostatečně a všem. Exekutoři mezi sebou vzájemně soupeří a více vydělá zpravidla ten bezohlednější. Slib exekutora není vymahatelný a písemně vám to zcela určitě právě z důvodu výše uvedených exekutor nepotvrdí. Naopak exekutor chce hlavně hotovost a tu mu místo zabavení věcí dají právě blízcí dlužníka, mnohdy i když se tím sami zadluží. 

Mýtus č. 8) Mobiliární exekuce je až krajním řešením, nejdříve musí být přistoupeno ke srážkám ze mzdy a méně invazivním prostředkům.

V zákoně to tak po novelizaci Exekučního řádu skutečně je a zní to i logicky a lidsky, což bylo zřejmě účelem. Pokud však nastane mobiliární exekuce týden poté, zákonu to nijak neodporuje. Navíc blízký povinného se o exekucích, či oněch méně invazivních prostředcích nemá šanci dozvědět, protože není účastníkem řízení. Takže první s čím se většiná blízkých dlužníka setká je právě mobiliární exekuce, kdy již nemají na výběr žádnou dobrou možnost, než platit podle často neúměrných požadavků exekutora, nebo riskovat, že přijdou o kompletní vybavení svého domova.

Mýtus č. 9) Nedlužím a mám od většiny věcí doklady, darovací smlouvu, kupní smlouvu od bratra a pod. takže exekutor má smůlu.

Exekutor na místě provádění mobiliární exekuce není povinen zkoumat, či vyhodnocovat  doklady k movitým věcem, navíc nemusíte být ani v době jeho návštěvy doma. Exekutor sice může vzít v potaz předložené důkazy o tom, že věci nepatří povinnému, ale pokud tak neučiní, ničeho protiprávního se nedopouští. Pouhý paragon není průkazný a smlouvy s příbuznými a známými, ať už kupní, či darovací  neobstojí pro účelovost ani při Žádosti o vyškrtnutí ze soupisu o které rozhoduje bohužel jak již bylo zmíněno právě ten samý exekutorský úřad. 

Mýtus č. 10) Právník mi poradil kupní, darovací, či nájemní smlouvu, nebo soupis věcí a čestné prohlášení u notáře, je proti tomu pojištěný, takže nese odpovědnost. 

Bohužel často i právníci, byť v dobré víře radí některý z výše uvedených mýtů se slovy, to by mělo stačit, ale bez jakékoli garance. Zaplatíte za úkon, který bude na faktuře. Pokud však tento úkon před exekutorem neobstojí, zaplatíte za každý další úkon až do pravomocného rozsudku často i desetitisíce. Pokud neuspějete, nejenže přijdete o své věci, ale zaplatíte svého právníka, soudní poplatek a pochopitelně také náklady protistrany. Na jednom nejmenovaném serveru bezplatné právní poradny radila paní magistra jednomu klientovi právě zabezpečení výše uvedeným Soupisem věcí formou Čestného prohlášení u notáře, nebo Nájemní smlouvu s rodiči.  Za takové "doporučení" však zaplatíte jenom Vy sami. Pojištění advokáta se totiž na takové situace nevztahuje.

Mýtus č. 11) Exekutor nás musí o svém záměru provést mobiliární exekuci předem vyrozumět.

Opak je pravdou. Občas sice exekutor vhodí do schránky výhružný dopis s poučením a výzvou k okamžitému zaplacení, ale nemusí a většinou se tak ani neděje. Proč by se také připravoval o moment překvapení a riskoval, že po předchozím upozornění už nebude co zabavovat? Sobota v půl sedmé ráno je proto pro mnohé exekutorské vykonavatele na zahájení pro mobiliární exekuce tím nejlepším časem.

V souvislosti s novelizací Exekučního řádu sama Exekutorská komora na svých stránkách prezentuje, že schválené dílčí změny v omezení jejich možností, budou exekutoři chápat jako pozvánku k častějším návštěvám domácností. 

Závěrem

Je mnoho dalších mýtů. Například, jen málo kdo ví, že také při oddlužení - insolvenci může exekutor u dlužníka a jeho blízkých, kde tzv. "přebývá" provést soupis movitých věcí. Tyto věci však nesmí po dobu probíhající insolvence vydražit. Exekutor ovšem spoléhá na to, že zejména po novelizaci Insolvenčního zákona  v roce 2019 nebude oddlužen každý komu je na začátku odlužení povoleno.  Po zrušení oddlužení pak může exekutor věci rovnou odvést, nebo si je blízcí dlužníka "rádi" vyplatí.  Osobní konzultaci a vyhodnocení rizik s řešením vaší konkrétní situace nenahradí  bohužel žádná jednoduchá rada, ani žádný článek.  

Další mýty v článku: "Oddlužení vs. exekuce: 5 nejčastějších mýtů a rizika, o kterých se nemluví"

Pokud se chcete skutečně zorientovat ve vaší situaci a problematice mobiliárních exekucí a hlavně spolehlivě preventivně zabezpečit majetek nedlužících blízkých, využijte nejdříve naší bezplatnou a nezávaznou konzultaci. Majetek totiž zabezpečit lze, ale pouze preventivně, tedy ještě před návštěvou exekutora a cena za naše služby je pouze zlomkem ceny vašeho majetku a hodnoty klidného spánku.

Od roku 2012  odpovídáme na cca 1400 dotazů ročně, proto máme obrovskou koncentraci zkušeností z dané problematiky. 

Pokud Vás tento článek zaujal, sdílejte pro vaše přátele i na našem FB profilu

JUDr. Klára L. Slámová

Na projektu právní ochrany majetku proti absurdním exekucím v domovech nedlužících blízkých, často také na základě domněnek, či různých záminek spolupracujeme výhradně s advokátní kanceláří JUDr. Kláry L. Slámové, která na základě naší analýzy a následného konceptu připravuje konkrétní smlouvy a potřebné úkony. Řeší také situace občanského i trestního práva. Pro naše klienty vzhledem k 15 leté spolupráci i za výhodnějších podmínek.

Potřebujete ochránit domov před exekutory, nebo jen poradit po telefonu?

© Copyright 2012-2020 CFF s.r.o. Další zdroje a citace mohou pocházet z cs.wikipedia.org i z médii viz odkazy pod články. Vyplněním kontaktního formuláře dávám souhlas se zpracováním osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., zákon o ochraně osobních údajů a to pro společnost CFF s.r.o., která tímto veřejně prohlašuje, že tyto údaje nebudou v žádném případě poskytnuty nikomu dalšímu krom straně zůčastněné na řešení, kterými mohou být pouze smluvní partner, nebo advokát. Děkujeme za projevenou důvěru.