Zastavení exekuce

pro nemajetnost

Zastavení exekuce pro nemajetnost

je někdy jedinou cestou ... 

Nezvládáte splácet své dluhy? Místo snižování dluhů dochází k navyšování o náklady exekuce? Pro mnohé je zastavení exekuce pro nemajetnost jedinou možností, jak nebýt celoživotním "psancem" pronásledovaným exekutory na každém kroku, vč. jejich "návštěv" blízkých. 

Následující článek Vám pomůže

 • Zorientovat se v problematice zastavení exekuce pro nemajetnost.
 • Zjistit, jaký význam pro vás může mít zastavení exekuce pro nemajetnost.
 • Zjistit podmínky pro zastavení exekuce pro nemajetnost.
 • Poznat úskalí a důvody nevole exekutorů zastavovat exekuci pro nemajetnost.
 • Zjistit, jaká je obvyklá praxe exekutorů a soudů u posuzování zastavení exekuce pro nemajetnost.
 • Po vyplnění kontaktního formuláře zavoláme zpět, pošleme postup, co od vás potřebujeme a vy můžete všechny starosti s vyřízením přenechat na nás a našem právníkovi, nebo vám můžeme poslat emailem zdarma vzor zastavení exekuce pro nemajetnost.

Potřebujete nezávaznou konzultaci?

Zastavením exekuce stopnete náklady exekutora 
a začne pokračovat promlčecí doba!

Ne každý totiž ví, že tzv. promlčecí doba, která je u pravomocných rozsudků 10-ti letá se po dobu výkonu exekuce přerušuje. Exekutor tedy může držet tzv. v běhu jakoukoli pohledávku v podstatě neomezeně. Motivace většiny exekutorů zastavovat exekuce je minimální. Oprávněný s tím zpravidla nesouhlasí. Proto většinou  o zastavení exekuce pro nemajetnost rozhoduje až soud.

Po zastavení exekuce pro nemajetnost tedy pokračuje dále promlčecí doba, kdy po 10-ti letech je dluh zcela promlčen a nelze jej tedy již nijak vymáhat. Není to sice krátká doba, ale 10 let uteče tak jako tak a čím později s celým procesem, který může trvat cca 2 měsíce až 1,5 roku začnete, tím později dosáhnete vytouženého klidu a šance na nový začátek.

Lze sice polemizovat o "nespravedlnosti" zastavování exekucí vůči věřitelům, ale zrovna tak lze polemizovat i o odpovědnosti velké části věřitelů za agresivní marketing zaměřený nejen na seniory, kterých je dnes v exekuci přes 80 tisíc, o účincích klamavé reklamy, o zavádějících smluvních podmínkách, o neúměrných sankcích hraničících s lichvou i při krátké neschopnosti dluh splácet, atd. 

Naprostá většina exekucí je zatížena zjevnou nepřiměřeností nákladů a příslušenství, kdy právě tato nepřiměřenost znemožňuje dluh postupně snižovat a uhradit. I když je pak něčeho vymoženo, přednostně se hradí nejdříve náklady exekuce, nikoli dluh věřiteli. Avšak to je prostor spíše pro naše zákonodárce, aby našelrovnováhu mezi právem věřitelů a přiměřeností, či kultivovaností  na straně vymáhání od dlužníků. 

I vedení exekuce by však mělo vést k nějakému cíli a tím je především zaplacení dluhu věřiteli. Pokud tedy exekuce nevede ke snižování dluhu, ale pouze k tomu, že exekutor navyšuje dluh o další své náklady a věřitel stejně nic nedostává, je na místě takovou exekuci a hlavně náklady s ní spojené, zastavit!

Podmínky

k zastavení exekuce pro nemajetnost

 • Povinný nevlastní žádný exekučně postižitelný majetek (nemovitost, auto, movité věci, obchodní podíly, cenné papíry apod.)
 • Povinný nemá žádný exekučně postižitelný příjem, nebo srážky z něj jsou tak nízké, že nesnižují celkový dluh.
 • Exekutorovi delší dobu nebylo nic zaplaceno, nebo došlo pouze k minimální úhradě, která nesnížila výši vymáhané pohledávky.
 • Výhled nenaznačuje žádné zlepšení špatné finanční situace, nebo zdravotního stavu, který brání získání výhodnějšího zaměstnání.
 • Další důvody jako zdravotní omezení, mateřská dovolená, apod.

Jak zastavit

exekuci pro nemajetnost?

1) Svépomocí

Svépomocí, kdy si vzor "Žádost o zastavení exekuce pro nemajetnost" můžete vyžádat po vyplnění kontaktního formuláře. Po vyplnění údajů a náležitého odůvodnění tuto žádost odešlete doporučeně nebo datovou schránkou exekutorskému úřadu, který vede vaši exekuci. Na každou exekuci je potřeba samostatná žádost. Samotnou žádostí to však nekončí, ale teprve začíná. Následně je třeba počítat spíše se zamítnutím, podávat opravné prostředky a tyto náležitě odůvodnit. Na to už žádný vzor není. Pokud máte vyšší právní povědomí a čas se tím zabývat, dá se to zvládnout i bez zastoupení.

2) Profesionálně

Profesionálně na základě objednávky - příkazní smlouvy a zastoupení advokátem, kdy výrazně zvýšíte vaši šanci na zastavení exekuce. Vaši situaci podrobně vyhodnotíme, posoudíme vhodnost vašich důvodů, navrhneme odůvodnění vaší žádosti, doplnění, V součinnosti s naší advokátkou zpracujeme a řádně odůvodníme Návrh na zastavení exekuce pro nemajetnost. Veškerou komunikaci s exekučním úřadem či soudem, doručování písemností a úkony činí za vás, na základě vaší plné moci, náš advokát. O každém výsledku jste informováni emailem. Situaci s vámi vždy před dalším úkonem konzultujeme, doporučíme řešení a v případě zamítnutí podáváme opravné prostředky i s případným doplněním důkazů. 

Ceny začínají na 7 tisících korunách za kompletní servis vč. zastoupení advokátem, avšak záleží také na počtu exekucí a složitosti a tím i počtu opravných prostředků, případně osobním zastoupením u soudu apod.,čímž cena může narůstat. S každou další žádostí o zastavení exekuce však cenu za úkon snižujeme a ještě před sepsáním objednávky bude cena předběžně stanovena a bez dalšího zdůvodnění a souhlasu klienta nemůže být navýšena.

U mnoha případů není třeba osobní konzultace a vše lze vyřídit i korespondenčně.  Stačí když nám po vyplnění kontaktního formuláře a telefonické konzultaci zašlete spolu s Příkazní smlouvou a Plnou mocí advokátovi řádně vyplněný dotazník k vaší situaci a exekucím, které požadujete zastavit.  

Co se stane,

když požádáte o zastavení exekuce pro nemajetnost?

 • Exekutor i oprávněný zpravidla se zastavením exekuce v 99 % případů nesouhlasí, proto exekutor věc postoupí příslušnému exekučnímu soudu se zprávou o průběhu exekuce.
 • O zastavení exekuce pak rozhoduje příslušný exekuční soud. Ten zkoumá zejména zda již byly vyčerpány všechny prostředky k vymožení dluhu, tedy i to zda byla provedena mobiliární exekuce na adrese, kde dlužník (povinný) byť i jen občasně přebývá. Nejčastěji u partnera, nebo i u rodičů. V praxi tedy všude, kde byl zjištěn "výskyt" povinného, nikoli jen tam, kde má trvalý pobyt.
 • Pokud soud zastavení exekuce pro nemajetnost zamítne, lze se proti tomu v 15-ti denní lhůtě odvolat, vyvrátit odůvodnění soudu, případně doplnit další důkazy.

Závěrem: Exekutorů je potřeba v každém právním státě. Čest a chvála patří všem, kteří dokáží svoji profesi vykonávat slušně, efektivně a objektivně v zájmu věřitele, při zohlednění skutečných možností dlužníka na úrovni kultivovanosti. Každá profese se dá vykonávat korektně, či méně korektně, přesto podle zákonů. Proto se v souladu s platnými zákony a ve spolupráci s renomovanou advokátní kanceláří JUDr. Kláry L. Slámové a smluvními partnery již přes 6 let úspěšně specializujeme na pomoc klientům, kteří se nemohou, nebo neumí účinně bránit právě před těmi nekorektními či nelegálními způsoby a postupy exekutorů, nebo jejich vykonavatelů. 

Reference a zkušenosti našich klientů, nebo jejich blízkých za dobu 8 let trvání našeho projektu jsou veřejně dostupné nejen na našem
FB profilu, kde je přes 4 tisíce lajků.

© Copyright 2012-2020 CFF s.r.o. Další zdroje a citace mohou pocházet z cs.wikipedia.org i z médii viz odkazy pod články. Vyplněním kontaktního formuláře dávám souhlas se zpracováním osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., zákon o ochraně osobních údajů a to pro společnost CFF s.r.o., která tímto veřejně prohlašuje, že tyto údaje nebudou v žádném případě poskytnuty nikomu dalšímu krom straně zůčastněné na řešení, kterými mohou být pouze smluvní partner, nebo advokát. Děkujeme za projevenou důvěru.